ALGEMENE VOORWAARDEN

Op alle werkzaamheden (workshops, teambuilding, training, coaching, advies etc.) die Energize People (hierna te noemen de opdrachtnemer) verricht, zal verrichten of overeenkomsten die opdrachtgever en opdrachtnemer zijn aangegaan, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

 1. De opdrachtnemer heeft als doel de opdrachtgever te helpen bij het halen van een doelstelling en/of resultaat. Dit doet de opdrachtnemer door middel van training, coaching, teambuilding, advies etc. Gezien de aard van de werkzaamheden kan het bereiken van het resultaat niet gegarandeerd worden.
 2. De opdrachtnemer verplicht zich tot het uitvoeren van de werkzaamheden naar beste kunnen, inzicht en vermogen.
 3. Het auteursrecht op alles dat door de opdrachtnemer geproduceerd wordt berust uitsluitend bij opdrachtnemer tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 4. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van opdrachtnemer totdat alle gefactureerde bedragen, die opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, volledig zijn voldaan.

2. Opdrachten

 1. Een opdracht komt tot stand door een intake met de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever stelt de benodigde informatie, tijd, medewerking etc beschikbaar die nodig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Voorstellen en offertes zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.
 3. De opdrachtnemer brengt een voorstel uit met daarin onder meer een overzicht van de investeringskosten. De geldigheid van een voorstel bedraagt 6 weken. Indien de opdrachtgever het voorstel accepteert kan hij dit bevestigen door het voorstel rechtmatig te ondertekenen en aan opdrachtnemer terug te geven/sturen.
 4. Indien er oriёntatiewerkzaamheden zijn opgenomen in een offerte, zijn deze kosten ook verschuldigd bij het niet verlenen van de uiteindelijke opdracht, tenzij anders is overeengekomen.
 5. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal de opdrachtnemer de benodigde aanpassingen doen. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zullen de hierbij horende kosten worden berekend aan de opdrachtgever middels een aanvullende opdracht.
 6. Indien een tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal de opdrachtnemer dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
 7. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzet.

3. Annulering

 1. Zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer kunnen de overeenkomst beëindigen. Het moment van de beëindiging wordt in overleg vastgesteld en schriftelijk bevestigd.
 2. Worden de werkzaamheden door de opdrachtgever beëindigd dan:
 • a) blijven de reeds gezonden declaraties verschuldigd;
 • b) blijft, als dit gebeurt binnen 6 weken (30 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de helft (1/2) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
 • c) blijft, als dit gebeurt binnen 4 weken (20 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, driekwart (3/4) van de opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
 • d) blijft, als dit gebeurt binnen 2 weken (10 werkdagen) vóór aanvang van de werkzaamheden, de hele opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
 • e) blijft, als dit gebeurt na aanvang van de werkzaamheden de volledige opdrachtsom door de opdrachtgever verschuldigd;
 • f) zijn alle externe kosten die door opdrachtnemer zijn gemaakt (bijvoorbeeld gereserveerde accommodaties) door de opdrachtgever verschuldigd.

4. Open inschrijvingen

 1. Open cursussen hebben hun eigen programma’s, doorlooptijd, kosten en voorwaarden. Op het moment van aanmelden verklaart de opdrachtgever hiermee bekend te zijn.
 2. De opdrachtgever draagt zorg voor de juiste informatie omtrent deelnemers en factuuradres.
 3. In overleg met de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht om de inhoud, het cursusmateriaal, de locatie en de data van uitvoering te wijzigen. Voor de daarmee gepaard gaande kosten en/of schaden is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
 4. De deelnamekosten worden direct na aanmelding gedeclareerd. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de cursus moeten de kosten zijn voldaan.
 5. Annulering (schriftelijk) kan tot maximaal 4 weken voor aanvang van de cursus. Wordt er geannuleerd binnen deze 4 weken dan zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.
 6. Het gebruikte studiemateriaal mag worden behouden. Het intellectuele eigendomsrecht van de cursusinhoud en ‐concepten als mede het auteursrecht op materialen berust uitsluitend bij opdrachtnemer.

5. Betaling en tarieven

 1. Aan het einde van de maand vindt de declaratie plaats op basis van tijdsbesteding en de op dat moment geldende tarieven, tenzij anders is overeengekomen.
 2. De opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om per 1 januari en per 1 juli de tarieven aan te passen.
 3. De afspraken m.b.t. de tarieven van de werkzaamheden waarvoor opdracht is verleend zijn vast. Vervolgwerkzaamheden vinden plaats tegen de op dat moment geldende tarieven.
 4. De declarabele eenheden zijn per dagdeel tenzij anders is overeengekomen. De kleinste declarabele eenheid is een half dagdeel (2 uur).
 5. Reis‐ en verblijfskosten worden separaat aan opdrachtgever in rekening gebracht. De wijze van berekening van reiskosten staan vermeld in de offerte en de verblijfkosten worden berekend op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten
 6. Op de totale kosten wordt het geldende Btw-tarief in rekening gebracht als mede eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.
 7. Declaraties worden door opdrachtgever goedgekeurd door betaling of als niet binnen 30 dagen schriftelijk wordt gereageerd. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen. Indien de opdrachtgever in gebreke van betaling blijft dan is een rente van 1% per 4 weken verschuldigd zonder dat nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever na sommatie nalatig blijft in het nakomen van zijn betalingsverplichtingen is hij bovendien gehouden aan opdrachtnemer alle schade te vergoeden die het gevolg is daarvan. Indien betaling niet tijdig plaats vindt kan opdrachtnemer de vordering incasseren en de uitvoering van de opdracht opschorten.
 8. De kosten, zowel in als buiten rechte veroorzaakt aan opdrachtnemer door bedoelde nalatigheid om tijdig te betalen, zijn voor rekening van opdrachtgever. De ten laste van opdrachtgever komende buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% van de openstaande vordering.
 9. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, kan de opdrachtnemer haar werkzaamheden opschorten, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

6. Intellectueel eigendom

 1. Modellen, technieken, instrumenten etc. die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van de opdrachtnemer.
 2. Openbaarmaking kan derhalve alleen plaats vinden na het krijgen van toestemming van de opdrachtnemer.
 3. De opdrachtgever heeft recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, indien passend binnen het doel van de opdracht.
 4. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

7. Aansprakelijkheid

 1. Met betrekking tot de uitgebrachte adviezen kan de opdrachtnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering en de gevolgen daarvan.
 2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan eigendommen van opdrachtgever, deelnemer(s) en derden noch voor stagnatie‐ of gevolgschade.

8. Vertrouwelijkheid

 1. Opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Opdrachtnemer zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever zal zonder toestemming van de opdrachtnemer aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Energize People
Velserstraat 74
2023 EE  Haarlem
info@energizepeople.nl
+31 (0)6 23 69 88 49